Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ontzorg Kantoor & Diensten
Artikel 1 -¬¬ Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Ontzorg Kantoor en een Opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarop Het Ontzorg Kantoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Ontzorg Kantoor, voor de uitvoering waarvan door Het Ontzorg Kantoor derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Het Ontzorg Kantoor en haar directie.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Het Ontzorg Kantoor en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Het Ontzorg Kantoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Ontzorg Kantoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 -¬¬ Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Het Ontzorg Kantoor gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of prijsopgave op generlei wijze enig recht worden ontleend waar het prijs, inhoud en/of levertijd betreft. Voor offertes of prijsopgaven waarin niet expliciet een aanvaardingstermijn is vermeld geldt dat ze automatisch vervallenna 30 dagen.

2. Het Ontzorg Kantoor kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. De in offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-¬¬ en verblijf-¬¬, verzend-¬¬ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Ontzorg Kantoor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Het Ontzorg Kantoor is ontvangen en geaccepteerd.

6. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.


Artikel 3 -¬¬ Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen Het Ontzorg Kantoor en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Het Ontzorg Kantoor derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Ontzorg Kantoor dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

4. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van1 maand.

5. Het Ontzorg Kantoor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Het Ontzorg Kantoor ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Het Ontzorg Kantoor kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6. Voorts is Het Ontzorg Kantoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Het Ontzorg Kantoor kan worden gevergd.

7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Het Ontzorg Kantoor op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Het Ontzorg Kantoor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8. Indien Het Ontzorg Kantoor tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Het Ontzorg Kantoor gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-¬¬nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Het Ontzorg Kantoor gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Het Ontzorg Kantoor, zal Het Ontzorg Kantoor in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Het Ontzorg Kantoor extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Het Ontzorg Kantoor anders aangeeft.

12. Het Ontzorg Kantoor heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. De vorderingen van Het Ontzorg Kantoor op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 4 -¬¬ Uitvoering van de werkzaamheden

1. Het Ontzorg Kantoor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Het Ontzorg Kantoor is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat Het Ontzorg Kantoor vrij om binnen hetgeen is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken.

3. Het Ontzorg Kantoor verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.

4. Het Ontzorg Kantoor kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Het Ontzorg Kantoor blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor het overeengekomen resultaat.

5. Indien door Het Ontzorg Kantoor of door Het Ontzorg Kantoor ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenstefaciliteiten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Het Ontzorg Kantoor gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Het Ontzorg Kantoor daardoor direct of indirect ontstaan.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordtgewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het Ontzorg Kantoor zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Dooreen wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Het Ontzorg Kantoor gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Het Ontzorg Kantoor bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Het Ontzorg Kantoor op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Het Ontzorg Kantoor een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


Artikel 5 -¬¬ Ontoerekenbare tekortkomingen

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Het Ontzorg Kantoor op:

a. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en persoonlijke onmisbaarheid wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

b. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan 1 maand duurt, behoudt Het Ontzorg Kantoor zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.

3. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan 1 maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Het Ontzorg Kantoor behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.


Artikel 6 -¬¬ Honorarium

4. Is met Opdrachtgever een vaste honorarium overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Het Ontzorg Kantoor. Eventuele incidentele werkzaamheden en incidentele diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Het Ontzorg Kantoor worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

a. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Het Ontzorg Kantoor kenbaar zijn gemaakt;

b. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Het Ontzorg Kantoor in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Het Ontzorg Kantoor weinig of geen invloed kan uitoefenen

c. informatie die aangeleverd dient te worden door Opdrachtgever of bij de te leveren dienst dor Opdrachtgever geselecteerde partijen, die niet of niet tijdig conform het afgesproken tijdstip wordt aangeleverd;

d. tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Het Ontzorg Kantoor gebruikelijke methoden.

7. Het Ontzorg Kantoor is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Het Ontzorg Kantoor niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

8. Het Ontzorg Kantoor is niet BTW Plichtig

9. Indien Het Ontzorg Kantoor met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Het Ontzorg Kantoor niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-¬¬ of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10. Het Ontzorg Kantoor heeft het recht de tarieven te wijzigen, óók indien dit geen gevolg van een wijziging van de overeenkomst of oorzaken als bedoeld in voorgaande lid. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 7 -¬¬ Betalingsvoorwaarden

1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.

2. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en op de door Het Ontzorg Kantoor aan te wijzen bankrekening. Bij niet-¬-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkendeingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Het Ontzorg Kantoor zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Het Ontzorg Kantoor binnen een week na factuurdatum aan Het Ontzorg Kantoor schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Het Ontzorg Kantoor verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling

6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


Artikel 8-¬¬ Informatie

1. De Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Het Ontzorg Kantoor nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3. Het Ontzorg Kantoor heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in lid1 genoemde verplichtingen heeft voldaan, en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Het Ontzorg Kantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de Opdrachtgever is Het Ontzorg Kantoor niet aansprakelijk.

Artikel 9 -¬¬ Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1. Indien Het Ontzorg Kantoor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Het Ontzorg Kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Het Ontzorg Kantoor is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Het Ontzorg Kantoor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeftop schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het Ontzorg Kantoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Het Ontzorg Kantoor toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Ontzorg Kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Voor zover Het Ontzorg Kantoor bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Het Ontzorg Kantoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Het Ontzorg Kantoor of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Het Ontzorg Kantoor.

6. Indien de aansprakelijkheid van Het Ontzorg Kantoor voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

7. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 2 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 2 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Het Ontzorg Kantoor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Het Ontzorg Kantoor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Het Ontzorg Kantoor toerekenbaar is. Indien Het Ontzorg Kantoor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Het Ontzorg Kantoor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Het Ontzorg Kantoor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Het Ontzorg Kantoor en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Ontzorg Kantoor of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 -¬¬ Intellectueel eigendom

1. Het Ontzorg Kantoor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-¬¬ en
regelgeving, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen tussen Het Ontzorg Kantoor en de Opdrachtgever. Het Ontzorg Kantoor heeft het
recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Het Ontzorg Kantoor behoudt zich het recht voor om zonder reden van opgaven elk product gecreëerd of opgeleverd terug te halen of offline te zetten, en
of een verzoek daar toe doen.

3. Verzoek tot overnamen van volledige rechten of het offline halen van een dienst product / het aanpassen van een product. dient binnen 30 dagen na verzoek te
zijn voldaan. Bij het weigeren van dit verzoek kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen en zullen een start som van € 5000 euro inrekening brengen plus een
som van alle geleden schaden en / of komende kosten die zullen verhaald worden bij de opdracht gever.


Artikel 11 -¬¬ Wijziging van de voorwaarden

1. Het Ontzorg Kantoor behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan tevullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds geslotenovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot 7 dagen na de nieuwe voorwaarden zijn in gegaan de overeenkomst kosteloos annuleren. Echter alle openstaande diensten en of facturen en eind credit dienen voldaan te worden en worden door een nieuwe voorwaarden niet geannuleerd / kwijtgescholden.


Artikel 12 -¬¬ Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Het Ontzorg Kantoor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Het Ontzorg Kantoor het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

En delen maar!

HOK

Het Ontzorgkantoor

Contact

Projecten

  • #PGB #WLZ #Zorgkantoor
    #Ontzorgen #help #Eerlijke #zorg

Bedankt voor uw bezoek